You are here: Par kompāniju iLink privātuma politika
LatviešuРусскийEnglish

The Most Qualified IT Company in Ventspils

iLink privātuma politika

iLink Privātuma politika sagatavota ar mērķi sniegt personai - datu subjektam - (turpmāk tekstā – Klients) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādi, glabāšanas termiņiem.

iLink piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA iLink (turpmāk - iLink), vienotās reģistrācijas Nr. 41203019961, juridiskā adrese Ventspils, Dzintaru iela 20a, LV-3602.
2. iLink kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties iLink birojā (Dzintaru ielā 18a, Ventspils) var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 20. punktu.

Klients

3. Jebkura persona - klients, abonents un citi pakalpojumu lietotāji (tajā skaitā, potenciālie, bijušie un esošie), kā arī trešās personas, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod iLink jebkādu informāciju.

Personas dati

4. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Dokumenta piemērošanas sfēra
5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz Klientu.
6. Piemērojamie tiesību akti - Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), Elektronisko sakaru likums, Informācijas tehnoloģiju drošības likums un citi piemērojamaji tiesību akti privātuma un datu apstrādes jomā.
7. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

8. iLink apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
• Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai.
• Dokumentu aprites un iekšējo procesu nodrošināšanai.
• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. iLink apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu iLink saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu; • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu; • likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no iLink un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas iLink leģitīmās (likumīgās) intereses.

Personas datu apstrāde

10. iLink apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
11. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums.
12. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai iLink var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, iLink sadarbības partneri apstrādā iLink rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie iLink sadarbības partneri ir uzskatāmi par iLink datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un iLink ir tiesības nodot iLink sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
13. iLink sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar iLink prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei iLink uzdevumā. Personas datu aizsardzība
14. iLink nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Šie pasākumi tiek veikti izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un iLink saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
• Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
• Ugunsmūri;
• Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
15. iLink neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no iLink, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

Personas datu saņēmēju kategorijas

16. iLink neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
• saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos iLink likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs iLink likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

17. iLink glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iLink vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
18. Pēc tam, kad 17. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

19. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt iLink piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt iLink veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz iLink likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no iLink pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
20. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
• rakstveida formā klātienē iLink birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
21. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, iLink pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
22. iLink atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
23. iLink nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu..

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

24. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana var dot iLink pakalpojumu pieteikšanas formās, iLink interneta mājas lapā vai klātienē iLink birojā.
25. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
26. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā un neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Saziņa ar Klientu

27. iLink veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
28. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi iLink veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, sakaru pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Citi noteikumi

29. iLink ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju iLink mājas lapā www.iLink.lv

Ventspilī, 25.05.2018